Nieuws

De praktijk heeft een kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsengenootschap

 

Vakanties 2018:

De praktijk is gesloten op 2 januari 2018

U kunt dan terecht bij een van onze waarnemers, luistert u hiervoor het keuzemenu van de telefoonbeantwoorder van de praktijk af.

N.B. Deze waarnemers hebben geen inloopspreekuur.

GEZ samenwerking:

Samen met de waarnemend collega`s in Zandvoort maakt de praktijk deel uit van een GEZ samenwerkingsverband (Geintegreerde Eerstelijns Zorg) waarbij intensief met deze praktijken alsmede met andere eeerstelijns disciplines in Zandvoort (Fysiotherapie/apotheek/wijkverpleging/specialist ouderengeneeskunde enz.) wordt samengewerkt om tot een optimaal georganiseerde zorg in de eerstelijn te komen.

Personeelswisselingen 2016-2017

Per 1 juni 2016 heeft Mw. Leonie Koote na 8 jaar haar werkzaamheden als assistente bij onze praktijk gestaakt. Zij zal nog wel incidenteel als invalassistente bij ons werken.

Met ingang van 1 juli 2017 heten we Mw. Ingrid Philippo hartelijk welkom als nieuwe assistente in onze praktijk. Zij heeft ruime ervaring als doktersassistente en zij zal u op de donderdagen en de vrijdagen tot dienst zijn.

Alice blijft als assistente op de maandagen en de dinsdagen werken. Zij blijft tevens de ouderenvisites/ sociale visites doen.

Met ingang van 1 juli 2016 is Mw. Marijke Rosingh-Swart als praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner somatiek bij ons in dienst getreden.

Marijke heeft ruime ervaring in de begeleiding van chronisch zieken zoals patienten met Diabetes Mellitus, Hart- en vaatziekten en COPD /Astma. Zij zal ook de groep kwetsbare ouderen onder haar hoede gaan nemen.

Ervaringen van Patienten:

Klik hier

We zijn altijd blij met uw feedback en waarderen het als u de moeite wilt nemen om een reactie te plaatsen.

Huisarts in opleiding :

Met ingang van 1 maart 2017 is Mw. Eva van Duin als huisarts in opleiding in de praktijk werkzaam.

Zij is als arts afgestudeerd en werkt gedurende het laatste (3e) jaar van de opleiding tot huisarts bij ons in de praktijk.

Bloedafname in de praktijk :

Sinds maart 2014 is het mogelijk om in de praktijk bloed te latten prikken door een van onze laborantes.

Indien u een laboratoriumformulier heeft hoeft u hiervoor geen afspraak te maken.

Onze laborantes nemen bloed af bij ons in de praktijk op woensdag van 08:00 tot 10:00 uur.

Administratief medewerkster

Met ingang van 01-01-2015 is Mariette als administratief medewerkster werkzaam in de praktijk.

Zij ondersteunt de assistentes en de huisartsen met diverse administratieve werkzaamheden.

Zij heeft een ruime administratieve ervaring en ze is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid in de praktijk (NHG- accreditatie)

 

Privacyreglement huisartsenpraktijk F.B. Weenink

 

Doel en reikwijdte van het privacyreglement :

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die huisartenpraktijk F.B. Weenink heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 

 • Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
 • Doeleinden zijn:
 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 • gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
 • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;.
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

 • Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens
 • Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
 • verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
 • Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
 • verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 • verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;
 • Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
 • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
 • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

 • Organisatie van de informatiebeveiliging

Onze praktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren. De bewaartermijn begint per gegeven te lopen vanaf het moment waarop dat gegeven is ‘vervaardigd’, dat wil zeggen een gegeven is opgenomen in het dossier. Na verloop van 15 jaar moet de arts deze gegevens vernietigen. Deze bewaartermijn en vernietigingsplicht gelden ook voor dossiers van overleden patiënten;
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk;
 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

 

 • Rechten van de patiënt
 • De patiënt heeft een rechtstreeks recht op inzage en/of afschrift van het door een arts aangelegde medisch dossier. Het inzagerecht gaat na het overlijden van de patiënt niet over op diens nabestaanden. Die hebben slechts in beperkte situaties recht op informatie uit het medisch dossier;
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
 • Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk. Bij de assistente kunt u vragen naar onze klachtenregeling.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement treedt in werking op 1 juni 2013 en is gepubliceerd op de website van de praktijk www.huisartsweenink.nl.


Overige maatregelen informatiebeveiliging

 

 

Fysieke en digitale toegangsbeveiliging

 • Alle computers in de praktijk zijn alleen toegankelijk met wachtwoorden. De wachtwoorden worden elk kwartaal vernieuwd.
 • Computers, en ook andere registraties, zijn niet zomaar voor anderen toegankelijk.

 

Beschikbaarheid van een back-up systeem

 • De praktijk beschikt over een back-up systeem voor de digitale bestanden. Dagelijks worden alle gegevens gekopieerd op een externe server. Onbevoegde toegang tot de data is niet mogelijk.
 • Andere dan digitale bestanden worden handmatig ingevoerd in het elektronisch patiëntendossier (of een samenvatting hiervan) en de originelen opgeslagen in een afgesloten ruimte die alleen toegankelijk is voor artsen en doktersassistentes.

 

Maatregelen om te zorgen dat gegevens alleen na toestemming van de patiënt worden

overgedragen

Aan de patiënt zal expliciet toestemming worden gevraagd voor het verder leiden van gegevens. Dit wordt vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

 

Bevoegdheden rond gegevens

Bij de gegevens kan onderscheid worden gemaakt tussen medische en administratieve gegevens.

Met betrekking tot de bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt tussen raadplegen en muteren.

 

 

Medische gegevens

Administratieve gegevens

Muteren van gegevens

&

Raadplegen van gegevens

Huisarts

Waarnemer

POH / assistente (registratie hulpvraag, uitslagen)

Huisarts

Assistente

Uitsluitend

Raadplegen van gegevens

POH/assistente (overige medische gegevens)

Auditor

Patiënt (indien deze een verzoek indient)

Waarnemer

Boekhouder

Auditor

 

Instructie van medewerkers

Deze afspraken rond informatiebeveiliging worden door alle medewerkers begrepen

en toegepast. Instructie van nieuwe medewerkers en periodiek opnieuw bespreken van de

afspraken, namelijk ieder jaar tijdens het werkoverleg, achten wij van groot belang. Hier houden we

ons dan ook aan.

 • >> Disclaimer